Alapiskola - Základná škola, Nagymagyar - Zlaté Klasy

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Szülői szövetség

Az iskoláról


A Szlovákiai Magyar Szülõk Szövetségének Alapszabályzata

Bejegyezte: a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma,
1996. május 17-én
a VVS/ 1-900/90-11 372 szám alatt
I. fejezet

Alapvetõ rendelkezések

  A Szlovákiai Magyar Szülõk Szövetsége ( a továbbiakban csak Szövetség) polgári szövetség a Szlovák Köztársaság iskoláiban és iskolai intézményeiben (a továbbiakban csak iskolák) a polgári társulásokról szóló 83/1990 Tt. Számú törvény ( a késõbbi módosítások szerinti szerkesztésben) alapján.
  A Szövetség megnevezése: Szlovákiai Magyar Szülõk Szövetsége (Združenie maïarských rodièov na Slovensku)
  A Szövetség székhelye: Komárno, Elektrárenská 2.
  A Szövetség tárgyalási nyelve a magyar nyelv
  A Szövetség pecsétjei: Združenie maïarských roïièov na Slovensku (Szlovákiai Magyar Szülõk Szövetsége)
      Ústredná rada- Központi Tanács
      Regionálna rada- Területi Tanács és a székhely megnevezése
      Základná organizácia- Alapszervezet és az iskola megnevezése, székhelye

II. fejezet

A Szövetség jellege és helyzete

  A Szlovákiai Magyar Szülõk Szövetsége a magyar szülõk, bírósági határozattal a gyerekek nevelésére kijelölt törvényes képviselõk és olyan más személyek független és önkéntes társulása, akik egyetértenek a szövetség céljaival, és részt kívának venni feladatai teljesítésében.
  A Szövetség önálló jogi személy, a jogviszonyokban a saját nevében lép fel, és viseli az említett viszonyokból eredõ felelõsséget.
  A Szövetség meghatározatlan idõre alakult.

III. fejezet

A Szövetség küldetései és feladatai

  A Szövetség küldetése hogy:
      támogassa az anyanyelvû oktatást és nevelést,
      a gyermek oktatása és nevelése során együttmûködjön az iskolák pedagógusaival és nevelõivel a humanizmus, hazafiasság és demokrácia elvein nyugvó magas szintû tevékenység biztosítása érdekében,
      együttmûködjön az alábbiak biztosításában:
          a gyermekeknek az UNESCO által jóváhagyott A gyermekek jogairól szóló deklarációban megszabott jogainak védelmében, hangsúlyozva személyiségük tiszteletben tartását,
          a szülõknek a gyerekek neveléséért viselt elsõdleges felelõsségükbõl adódó jogaik védelmében a Családjogi törvény és más általános érvényû jogi elõírások értelmében
          a tanítók jogainak védelmében hivatásuk teljesítése során
      támogassa az iskolák vezetõinek, pedagógusainak és más pedagógiai alkalmazottainak igyekezetét az oktató-nevelõ tevékenységben, leginkább azzal hogy:
          tevékenyen ösztönzi az új elemek és a legújabb ismeretek érvényesítését az oktató-nevelõ tevékenység, valamint az oktatás formái és módszerei minõségének javítását,
          részt vesz a nevelési problémák megoldásában és a gyerekek védelmében a negatív hatások, stressz, negatív nevelési módszerek, a túlterhelés ellen, egészségük védelmében támogatja egészséges testi és szellemi fejlõdésüket,
          segít a gyermek nevelésében a tanítási idõn túl az iskolán kívüli tevékenység megszervezésében együttmûködve az önkormányzattal és az államigazgatás szerveivel,
          részt vesz a gyermekek ésszerû étkeztetését, a környezetvédelmet és a tanulók iskolai tartózkodásának körülményeit illetõ kérdésekrõl szóló döntések meghozatalában,
          együttmûködik az iskola mûszaki felszereltségének biztosításában és az audiovizuális eszközök, valamint a számítástechnika kihasználásában,
      fejlessze a baráti kapcsolatokat az iskolák között a SZK területén és külföldön,
      együttmûködjön a gyermek- és ifjúsági szervezetekkel az érdekköri tevékenység fejlesztésében.
  A Szövetség összegyûjti a szülök kérdéseit, véleményét és javaslatait, észrevételeit és kérelmeit a gyermekek iskolai oktatásával és nevelésével kapcsolatosan, és részt vállal ezek megoldásában.
  Képviselõi által a Szövetség tárgyal az iskolák igazgatóival, pedagógusaival és más pedagógiai alkalmazottaival, egymás kölcsönös tiszteletben tartása mellett, azzal a tudattal hogy közös a felelõsségük a gyermek neveléséért, kölcsönösen partnerek.
  A Szövetség feladatai teljesítése során együttmûködik más társulásokkal, polgári kezdeményezésekkel és vezetõ oktatásügyi szervekkel, valamint az önkormányzati és államigazgatási szervekkel. Az iskolák keretén túlmutató problémákat a Szövetség felsõbb szervei oldják meg.

IV.fejezet

A Szövetség szervezete és szervei

  A Szövetség tevékenysége a demokrácia alapelveihez igazodik. A Szövetség választott szervei a Szövetség tagjai közül kerülnek megválasztásra egyenlõ és közvetlen választással nyilvános szavazás útján. A Szövetség szervében való tagság megszûnik a szerv megbízatási idejének leteltével és az új szerv megválasztásával, a tisztességrõl való lemondással vagy visszahívással. A Szövetség szervei határozatképesek, ha jelen van a tagoknak több mint a fele, amennyiben az iskolai Szövetség alapszabályzata nem rendelkezik másképp. A szerv döntése elfogadottnak számít, ha mellette szavazott a szerv jelenlévõ tagjainak több mint a fele.
  A Szövetség szerveinek struktúráját alkotják:
      a Szövetség központi szervei
      a Szövetség területi szervei
      a Szövetség iskolai szervei
  A Szövetség belsõ szervezetét és központi szerveit az alábbiak alkotják:
      a Szövetség küldöttgyûlése
      a Szövetség Központi Tanácsa:
          elnök
          alelnök
          gazdasági ügyek intézõje
          központi tanács további tagjai
  A Szövetség belsõ szervezetét és területi szerveit alkotják:
      a Szövetség területi tanácsa:
          elnök
          alelnök
      a Szövetség területi tanácsának további tagjai
  Az iskolákban a Szövetség belsõ szervezetét és szerveit alkotják:
      a Szövetség iskolai gyûlése
      a Szövetség iskolai tanácsa
          elnök
          alelnök
      a Szövetség iskolai tanácsának további tagjai
  A Szövetség ügyvitelét és egyéb szervezési teendöket Szövetség Központi Tanácsa által létrehozott Központi Iroda végzi. A központi iroda tevékenységét az ügyvezetõ igazgató irányítja. Az ügyvezetõ igazgtót és jogkörét a Szövetség elnökének javaslatára a Szövetség Központi Tanácsa hagyja jóvá.

V.fejezet

Országos szervek

  A Szövetség legfelsõbb központi szerve a Szövetség küldöttgyûlése (közgyûlése).
  A Szövetség küldöttgyûlése (közgyûlése):
      megválasztja a Szövetség központi Tanácsát, tagjait és póttagjait, valamint az ellenõrzõ bizottságát,
      dönt a Szövetség területi tanácsadó szervének létrehozásáról,
      meghatározza az alapvetõ feladatokat és a fejlõdés fõ irányvonalait a következõ idõszakra,
      jóváhadja a Szövetség gazdálkodásának alapelveit és ellenõrzi azok megtartását,
      meghatározza az elkövetkezõ idõszakra a kötelezõ tagdíj azon részét, amely a Szövetség központi költségvetésének bevétele,
      jóváhagyja a Szövetség központi szerveinek belsõ szervezeti elõírásait,
      határoz a Szövetség alapszabályzatának módosításáról,
  A küldöttgyûlést a Szövetség elnöke hívja össze a Szövetség Központi Tanácsának határozata alapján négyévenként legalább egyszer.
  A Szövetséget külsõ kapcsolataiban a Szövetség Központi Tanácsa és a Szövetség elnöke képviseli.
  A Szövetség Központi Tanácsa 10-12 tagú. Ez a Szövetség országos végrehajtó szerve, és kezdeményezõ, valamint tanácsadó szerv az iskolai Szövetségek számára.
  A központi tanács a saját tagjai közül elnököt, alelnököt és gazdasági ügzintézõt választ.
  A Szövetség központi tanácsa:
      biztosítja a Szövetség küldöttgûlése ( közgyûlése) határozatainak teljesítését,
      meghatározza a küldöttgyûlésen részt vevõ küldöttek számát az egyes iskolai Szövetségek képviseletében,
      nyilvántartja az iskolákban megalakult szövetségeket, nyilvántartási számot és errõl szóló igazolást ad nekik,
      az iskolai Szövetségek szervei munkájához szabályzatmintát javasol, amely konkrét feltételekhez igazíthat,
      további feladatokat teljesít a Szövetség küldöttgyûlésnek határozata alapján.
  A Szövetség központi szerveinek jogkörét, a köztük történõ munkamegosztást, tanácskozásaikat és a Szövetség tevékenységével összefüggõ egyéb kérdéseket a belsõ szervezési elõírások szabályozzák, amelyeket a Központi Tanács hagy jóvá.

VI. fejezet

A Szövetség területi szervei

  A Szövetség területi tanácsa a régióban lévõ iskolai Szövetségek közös tanácsadó, koordináló és végrehajtó szerve.
  A Szövetség területi tanácsa a régióban lévõ iskolai gyûléseknek a Szövetség területi tanácsa létrehozásáról hozott határozata alapján jön létre. A régió területe rendszerint megegyezik az ország területi beosztásával, e a Szövetség iskolai gyûléseinek határozata alapján ettõl eltérõ is lehet.
  A V területi tanácsát az iskolai Szövetségek azon képviselõi alkotják, akiket a Szövetség iskolai gyûlésein rendszerint egy évre választanak.
  A Szövetség területi tanácsa a saját tagjai közül elnököt és alelnököt választ a Szövetség területi tanácsa megbízásának teljes idõtartamára.
  A Szövetség területi tanácsa az iskolai Szövetségek határozata alapján más feladatokat is teljesíthet.

VII.fejezet

A Szövetség szervezete és szervei az iskolákban

  Az iskolákban a Szövetség a megalakításáról hozott azon határozat alapján jön létre, amelyet a Szövetség alakuló gyûlése jóváhagy, a Szövetség központi tanácsán történõ regisztrációval, az alakuló gyûlés dátumával.
  Az iskolában létrehozott Szövetség önállóan és a saját nevében gyakorolja a szabályzatból adódó jogait és kötelességeit, és kezeli saját vagyoni ügyeit.
  A Szövetség legmagasabb szerve az iskolákban a Szövetség iskolai gyûlése.
  A Szövetség iskolai gyûlését a tanulók szülei alkotják.
  A Szövetség iskolai gyûlése:
      megválasztja a Szövetség iskolai tanácsának tagjait és az ellenõrt (ellenõröket),
      határoz a Szövetség területi tanácsának létrehozásáról, és megválasztja az iskolai Szövetség képviselõjét a Szövetség területi tanácsába,
      jóváhagyja az iskolai Szövetség költségvetését,
      meghatározza a tagsági díj azon részét, amely az iskolai Szövetség költségvetésének bevétele,
      jóváhagyja az iskolai Szövetség szabályzatát.
  A Szövetség iskolai gyûlése együttmûködik a pedagógiai tanáccsal, az igazgatóval és az iskola többi pedagógiai alkalmazottjával. A Szövetség küldetésével összhangban fõként az alábbi területekre összpontosít:
      a tanulók nevelésének és oktatásának alapvetõ kérdései,
      a pedagógiai mûvelõdés alapkérdései,
      érdekköri és kultúrális tevékenység,
      a tanulók és a szülõk sporttevékenysége,
      a gyermekszervezetekkel és polgári társulásokkal való együttmûködés
      további kérdések, amelyek az iskolai és az iskolán kívüli nevelés során felmerülnek
      megoldja a szülõk lényeges észrevételeit.
  A Szövetség iskolai gyûlése szükség szerint, illetve rendszerint félévente ülésezik. A Szövetség iskolai gyûlését az elnök hívja össze a jóváhagyott munkaterv alapján vagy a Szövetség iskolai tanácsának határozata alapján.
  A Szövetség iskolai gyûlésének kezdeményezõ és végrehajtó szerve a Szövetség iskolai tanácsa. A Szövetség iskolai tanácsának tagjait a Szövetség iskolai gyûlése választja meg az elsõ ülésen egy évre, rendszerint szeptember végéig.
  A Szövetség iskolai tanácsa a saját tagjai közül elnököt, alelnököt és pénztárost választ. Az iskolában létrehozot Szövetséget külsõ kapcsolataiban a Szövetség iskolai tanács és annak elnöke képviseli.
  A Szövetség iskolai tanácsa szükség szerint ülésezik.
  Tevékenységével:
      biztosítja a Szövetség iskolai gyûlése határozatainak teljesítését,
      szorosan együttmûködik a pedagógiai tanáccsal,
      együttmûködik az iskola vezetõségével és a többi pedagógiai alkalmazottal, akiket szükség esetén meghív az ülésre,
      teljesíti a Szövetség más feladatait az Alapszabályzat és az iskolai Szövetség jóváhagyott szabályzata értelmében, vagy a Szövetség iskolai gyûlésének határozata alapján.
  Az iskolai Szövetség egyes szerveinek jogkörét, az egyes szervek közötti munkamegosztást, tanácskozásaikat, a Szövetség szervezését és tevékenységét az osztályokban, valamint az iskolai Szövetség tevékenységével összefüggõ más kérdéseket részletesebben az iskolai Szövetség szabályzata rendezi.

VIII.fejezet

A tagok jogai és kötelességei

  A Szövetségben való tagság a Szövetség iskolai szervezete tagjainak jegyzékébe történõ bejegyzéssel keletkezik. A tagsága a tag halálával, kilépésével, illetve a tagsági díj meghatározott idõpontig történõ befizetésének elmulasztásával szûnik meg.
  A Szövetség tagjainak jogukban áll:
      megválasztani a Szövetség szerveit,
      választottnak lenni a Szövetség szerveiben,
      a Szövetség közvetítésével véleményt mondani az iskola munkájáról, kezdeményezéseket, javaslatokat elõterjeszteni, és bíráló megjegyzéseket tenni,
      tájékozódni, hogyan érvényesülnek az iskola munkájában ezek az ötletek, javaslatok, észrevételek,
      a koordinációs tevékenység keretében használni az iskola mûszaki berendezéseit és segédezközeit a gyerekek tehetségének és képességeinek fejlesztésére, valamint a Szövetség küldetésének teljesítésére.
  A Szövetség tagjai kötelesek a megállapított tagdíjat befizetni, megtartani ezt az alapszabályzatot és az iskolai Szövetségek szabályzatát.
  A Szövetség tagjai önként beléphetnek más szervezetekbe is, amelyek hasonló célokat követnek, és velük együttmûködve segíthetik a Szövetség küldetéssének teljesítését.

IX.fejezet

Gazdálkodás

  A Szövetség bevételeit képezik a tagdíjak, a Szövetség résvényeinek (vagy rendezvényeinek?) hozamai, vagyonának hozama, a tagoknak a kötelezõ hozzájárulások keretét meghaladó önkéntes adományai, a természetes és jogi személyek vagy más alanyok célirányos hozzájárulásai és ajándékai.
  A tagdíj kötelezõ részbõl áll a Szövetség küldöttgyûlése által meghatározott összegben, mely a Szövetség minden tagja után befizetésre kerül a Szövetség központi, országos költségvetésébe, és egy további részbõl, amely a Szövetség iskolai költségvetésébe kerül.
  A tagdíjakt az adott év októberének utolsó munkanapjáig kell befizetni, ha a Szövetség iskolagyûlése nem határoz másként.
  A természetes és jogi személyek vagy más alanyok célirányoshozzájárulásai és ajándékai külön jegyzékbe kerülnek nyilvántarásra. Az állandó értékû tárgyakat a leltárkönyvbe jegyzik be. A vagyon leltározására évente egyszer kerül sor a tanév végén, a pénztárosi tisztség átadásakor és a pénztár ellenõrzésekor az ellenõrzõ szervek által.
  A Szövetség feladatai teljesítésre vállalkozói tevékenységgel is képezhet vagyont, az érvényes jogi elõírásokkal összhangban.
  A pénzeszközök pénzintézetbe kerülnek elhelyezésre folyószámlán vagy betétkönyvön. Aláírási joggal az elnök, az alelnök és a pénztáros rendelkezik, ha az alapszervezet vezetõsége nem határoz másként. A Szövetség pénzeszközei el vannak különítve az iskola pénzeszközeitõl.
  A Szövetség szervei a pénzeszközökkel az elfogadott költségvetés alapján gazdálkodnak.
  A Szövetség költségvetését és a költségvetés módosításait az sikolagyûlés hagyja jóvá, az 1000 koronát meg nem haladó módosítások az elnök hatáskörébe tartoznak, amennyiben a szülõi értekezlet nem dönt másként.
  Az egyes költségvetések pénzeszközei felhasználásának rendszeres figyelemmel követése a fizetési bizonylatok és a pénzügyi napolóba történt bejegyzések alapján történik. A pénztáros rendszerint az iskolagyûlésen tart beszámolót.
  A Szövetség pénzeszközeit és egyéb vagyonát a Szövetség küldetésének és feladatainak teljesítésére és a Szövetség tevékenységének biztosítására lehet felhasználni.

X.fejezet

A Szövetség megszûnése

  A Szövetség a Szövetség küldöttgyûlésének határozata alapján szûnik meg; az iskolákban a Szövetség a tagok – a szülõk határozata alapján, vagy az iskola megszûnésével is megszûnik.
  A Szövetség megszûnésekor szervei döntenek a Szövetség vagyonjogi felszámolásáról, amikoris fõként
      biztosítják a Szövetség pénzeszközeinek és más vagyonának öszpontosítását,
      biztosítják a szövetség esetleges kötelezettségeinek és tartozásainak rendezését,
      elszámolóbiztost jelölnek ki.
  A Szövetség fennmaradó vagyona a Szövetség küldöttgyûlésének, illetve a Szövetség iskolai gyûlésének határozata alapján a területi önkormányzat szervének kerül átadásra oktatás és nevelés céljára, vagy ezt a vagyont alapítványnak, esetleg más, hasonló céllal létrehozott intézménynek adják át...

XI.fejezet

Átmeneti és zárórendelkezések

  A Szövetség elsõ küldöttgyûlésének összehívásáig a Szövetség Központi Tanácsának jogkörét a Szövetség elõkészítõ bizottsága gyakorolja megfelelõ módon; elvégzi az iskolákban megalakult Szövetségek regisztrációját, szabályzatmintát dolgoz ki részükre, és meghatározza az egyes iskolai Szövetségek küldötteinek számát a Szövetség elsõ küldöttgyûlésére. Az elõkészítõ bizottság elnöke az elõkészítõ bizottság határozata alapján legkésõbb a regisztrációtól számított egy éven belül összehívja a küldöttgyûlést.
  A Szövetség a polgári társulásokról szóló 83/1990. Tt. Számú törvény rendelkezéseivel összhangban a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumában történõ bejegyzés napjával alakul meg.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz